Dugoročni projekti


Podrška u razvoju i uspostavljanju Nacionalnog modela dualnog obrazovanja

Projekat „Podrška u razvoju i uspostavljanju Nacionalnog modela dualnog obrazovanja“ ima za cilj podršku Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) i Komisiji za razvoj i sprovođenje dualnog obrazovanja u razvoju različitih reformskih dokumenata (npr. podzakonskih akata, vodiča za različite uključene strane kao što su škole, roditelji, učenici, kompanije, itd.), razvoju okvira za praćenje i vrednovanje ostvarivanja dualnog obrazovanja uključujući instrumente i sprovođenju raznovrsnih istraživanja (npr. istraživanja o informisanosti i stavovima aktera, izazovima i dobrim stranama ostvarivanja Nacionalnog modela dualnog obrazovanja, analize troškova i dobiti za kompanije, itd.) zarad podrške održivoj implementaciji Nacionalnog modela dualnog obrazovanja u Srbiji. U svim aktivnostima projekta akcenat će biti stavljen na one aspekte Nacionalnog modela dualnog obrazovanja koji se odnose na jednakopravnost, dostupnost i relevantnost.

U okviru projekta će biti kreiran i Master plan uspostavljanja i ostvarivanja Nacionalnog modela dualnog obrazovanja koji predstavlja sistemski alat za planiranje i praćenje složenih reformskih procesa, a poseban set aktivnosti će se odnositi na izradu komunikacione strategije zarad boljeg informisanja različitih ciljnih grupa o dualnom obrazovanju.

Istraživačke aktivnosti i aktivnosti vezane za Master plan će se realizovati u saradnji sa Švajcarskim ekonomskim institutom za istraživanje obrazovnih sistema (KOF) pri Švajcarskom federalnom institutu za tehnologiju (ETH) iz Ciriha.

Celokupna koordinacija i implementacija projekta

 • Jasminka Čekić-Marković
 • Žaklina Veselinović
 • Dejan Stanković
 • Vitomir Jovanović
 • Tijana Jokić Zorkić
 • Ivana Cenerić
 • Milica Todorović
 • Sofija Vujović
 • Predrag Lažetić
 • Dina Gradinac
 • Jelena Oljačić
Trajanje: juni 2018 - decembar 2021

Zajedno ka srednjoj školi - Podrška deci iz osetljivih grupa u prelasku u srednju školu

Cilj projekta je da doprinese povećanju broja učenika iz osetljivih grupa koji nastavljaju obrazovanje na srednjoškolskom nivou. Kroz ovaj projekat nastavnici i škole će biti osnaženi za kolaborativno planiranje i pružanje podrške učenicima iz osetljivih grupa u tranziciji ka srednjoškolskom ili narednom nivou obrazovanja, pre svega za prilagođavanje pripreme za završni ispit i nadograđivanje profesionalne orijentacije. Jačanje školskih i nastavničkih kapaciteta, kao i kapaciteta učenika i roditelja, odvijaće se kroz akreditovane seminare, obuke koje su razvijene za potrebe projekta, redovne sastanke i podršku projektnih saradnika. Pored toga, izabrane škole dobiće grantove u iznosu od 3.600 EUR, u dinarskoj protivvrednosti, za sprovođenje projektnih aktivnosti. Projekat se sprovodi u 10 izabranih osnovnih škola koje se nalaze na teritoriji opština/gradova u kojima postoji povećana potreba za intervencijom usmerenom na povećanje tranzicije učenika u srednje škole. 

 

 • Celokupna koordinacija i implementacija projekta
 • Nevena Adžić
 • Tijana Jokić Zorkić
 • Jasminka Čekić-Marković
 • Vitomir Jovanović
 • Ivana Cenerić
 • Milica Grahovac
 • Dejan Stanković
 • Ana Vušurović Lazarević
 • Maja Veselinović
Trajanje: januar 2017 - decembar 2019

Razvijanje programa u oblasti finansijskog menadžmenta, računovodstva i kontrole za unapređenje kapaciteta u javnoj upravi (FINAC)

Glavni cilj FINAC projekta je da doprinese boljem kvalitetu budžetiranja, finansijskog menadžmenta, računovodstva i kontrole u javnoj upravi u Albaniji i Srbiji, tako što će unaprediti kapacitete službenika zaposlenih u javnoj upravi koji se bave pomenutim oblastima. Planirano je da ovaj cilj bude ostvaren kroz: dizajniranje i razvijanje tri nova master programa u Srbiji i dva nova master programa u Albaniji u oblasti finansijskog menadžmenta, računovodstva i kontrole; obučavanje zaposlenih u javnoj upravi u Srbiji, kao i modernizaciju master programa u Srbiji u oblasti finansijskog menadžmenta. Svi master programi će biti razvijeni na bazi ishoda učenja, fleksibilnosti u načinima učenja u smislu izbora željenih kurseva i usavršavanja, izbora metoda predavanja i ocenjivanja kako bi se osigurala ostvarenost ishoda učenja. 

Web stranica projekta
 • Mapiranje nivoa znanja zaposlenih u javnoj upravi u oblasti finansijskog menadžmenta, računovodstva i kontrole;
 • Mapiranje strukture kvalifikacija zaposlenih u javnoj upravi;
 • Izrada izveštaja o nivou harmonizacije nacionalnih strategija sa EU direktivama;
 • Mapiranje znanja i ekspertiza predavača regionalnih partnerskih univerziteta;
 • Koordinacija sastanaka i usklađivanje planova za dizajniranje i razvoj master programa;
 • Organizacija sastanaka Upravnog odbora;
 • Distribucija nacionalnih izveštaja;
 • Učešće u drugim projektnim aktivnostima.
 • Žaklina Veselinović
 • Dejan Stanković
 • Vitomir Jovanović
 • Nevena Adžić
 • Jasminka Čekić-Marković
Trajanje: oktobar 2016 - oktobar 2019

Ka sprečavanju dečjih brakova

U okviru projekta “Ka sprečavanju dečjih brakova" UNICEF je započeo aktivnosti podrške učenicama i učenicima koji su u riziku od ranih brakova i osipanja iz sistema obrazovanja, u partnerstvu sa Centrom za obrazovne politike, a uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ovaj projekat objedinjuje dobre prakse i instrumente korišćene u projektu „Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije“ koji je sa velikim uspehom realizovan u 10 škola u Srbiji (2014-2016). Ciljevi projekta su dalji rad na unapređenju kapaciteta zaposlenih u sistemu obrazovanja za sprečavanje osipanja kao i razvijanje mehanizama za prevenciju dečjih brakova na lokalnom nivou, i to naročito za devojčice romske nacionalnosti koje su najugroženija grupa dece po ovom pitanju. Aktivnosti na lokalnom nivou biće sprovedene u osam osnovnih i srednjih škola u Novom Bečeju, Beogradu i Pirotu.

 • Celokupna koordinacija i implementacija projekta

 

 • Jasminka Čekić-Marković
 • Žaklina Veselinović
 • Vitomir Jovanović
 • Ivana Cenerić
 • Nevena Adžić
Trajanje: maj 2018 - april 2019

Hakaton učešće na Balkanu - Bolji region počinje sa mladima - Inovativni načini za osnaživanja mladih na Balkanu radi povećanja njihovog uticaja na kreiranje politika

Nosilac ovog projekta je Centar za komparativne i međunarodne studije (Tirana, Albanija) u partnerstvu sa Centrom za obrazovne politike. Cilj projekta je osnaživanje mladih da razumeju svoja prava, kao i da razviju veštine koje su im potrebne za obraćanje institucijama povodom pitanja koja su važna za mlade. Mladi koji učestvuju u projektu će dobiti neophodna znanja i veštine za bavljenje pitanjima učešća mladih u kreiranju politika. Projekat će obuhvatiti mlade iz Albanije i Srbije.

Glavne projektne aktivnosti uključuju:

 • Radionice za razvijanje ključnih kompetencija za aktivno učešće i uticaj na kreiranje politika kao što su komunikacija, digitalna kompetencija, odgovorno učešče u demokratskom društvu itd.
 • Studijske posete o korišćenju digitalnih alata za povećanje učešća mladih.
 • Organizovanje Hakatona kao inovativnog načina za osnaživanja mladih sa Balkana da utiču na procese kreiranja politika.
 • Koordinacija i mentorski rad sa mladima
 • Žaklina Veselinović
 • Tijana Jokić Zorkić
 • Lola Hasanović
Trajanje: juni 2018 - februar 2019

Podsticanje demokratske kulture u školama

Ovaj projekat nastoji da unapredi kvalitet obrazovanja kroz podsticanje demokratske kulture, uz primenu anti-diskriminatornih pristupa koji su bazirani na standardima i praksama Saveta Evrope. Cilj projekta je da poveća znanje i svest o konceptu, politikama, praksama i prednostima inkluzivnog obrazovanja i demokratske kulture u školama i lokalnim zajednicama, što će posledično dovesti do smanjenja diskriminatornih praksi u školama, posebno prema osetljivim društvenim grupama. Jedan od ciljeva je i da se projektna iskustva pretoče u preporuke za nacionalni nivo. Glavne aktivnosti projekta obuhvatiće primenu okvira kompetencija za demokratsku kulturu i obrazovanje za ljudska prava u školskom okruženju, kao i međusobno učenje između škola učesnica projekta. Za učešće u ovom projektu izabrano je ukupno 20 osnovnih i srednjih škola sa teritorije 14 regionalno rasprostranjenih lokalnih samouprava.

Partner u koordinaciji i implementaciji projekta.

Savet Evrope, u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 • Žaklina Veselinović
 • Ana Vušurović Lazarević
 • Vitomir Jovanović
 • Tijana Jokić Zorkić
 • Dejan Stanković
 • Ivana Cenerić
Trajanje: april 2017 - februar 2019

Naša priča

Nosilac projekta „Naša priča“ je Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa (SKT) dok je Centar za obrazovne politike (COP) partner na projektu. U opštinama Medveđa, Bujanovac i Preševo se nastava u osnovnim školama realizuje ili na srpskom ili na albanskom jeziku i ne postoji saradnja u okviru koje bi učenici i učenice imali prilike da se međusobno upoznaju i sarađuju. Ciljevi projekta su uspostavljanje veze između učenika i nastavnika dve osnovne škole u Preševu kroz organizovanje vannastavnih aktivnosti za učenike koji pripadaju različitim nacionalnim zajednicama, kao i podizanje kapaciteta nastavnika iz Preševa za jačanje interkulturalnih praksi kroz nastavne i vannastavne aktivnosti.

Projekat će pokušati da da doprinos izgradnji međusobnog poverenja i poštovanja između učenika pripadnika različitih nacionalnih zajednica koje su prisutne u Preševu i dokumentovaće proces koji može da posluži kao model dobre prakse, potencijalno koristan i za druge  multikulturalne sredine u kojima je prisutno višedecenijsko segregisano obrazovanje.

 • Realizacija obuka za učenike i nastavnike
 • Mentorstvo u planiranju i sprovođenju đačkih projekata
 • Izrada publikacije sa rezultatima projekta
 • Ivana Cenerić
 • Žaklina Veselinović
 • Aleksandar Avramović
Trajanje: juni 2017 - decembar 2018

Uspostavljanje osnova integrativnog pristupa za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije

Cilj projekta "Uspostavljanje osnova integrativnog pristupa za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije" je da pruži doprinos integrativnom pristupu i unapređenju saradnje između sektora obrazovanja i socijalne zaštite u sprečavanju osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije na osnovnoškolskom i srednjoškolskom nivou. U okviru projekta biće izrađen plan integracije mera ova dva sistema ka učenicima koji su prepoznati kao učenici pod rizikom od napuštanja školovanja, a biće predloženi i unapređeni obrasci pružanja podrške učenicima. Učenici pod rizikom od napuštanja školovanja uglavnom pripadaju osetljivim grupama, npr. dolaze iz porodica sa niskim socio-ekonomskim statusom, iz nestimulativnih sredina itd. Planirano je i osnaživanje kapaciteta nastavnika i socijalnih radnika u primeni integrativnog pristupa.

 • Partner u koordinaciji i implementaciji projekta
 • Jasminka Čekić-Marković
 • Žaklina Veselinović
 • Nevena Adžić
 • Vitomir Jovanović
 • Tijana Jokić Zorkić
 • Ana Vušurović Lazarević
Trajanje: avgust 2017 - novembar 2018

Pomoć na putu - Podrška ostvarivanju prava na obrazovanje

Projekat “Pomoć na putu - Zaštita ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Srbiju i Makedoniju” realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac, u partnerstvu sa Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland  - ASB, Novosadskim Humanitarnim Centrom i Helsinškim komitetom za ljudska prava iz Makedonije. Opšti cilj projekta jeste zaštita ljudskih prava migranata kroz delovanje organizacija civilnog društva u različitim oblastima. Specifični ciljevi ovog projekta jesu osnaživanje organizacija civilnog društva koje pružaju podršku migrantima, kroz umrežavanje i podizanje njihovih kapaciteta, kao i kreiranje povoljnijeg okruženja za prevenciju i iskorenjivanje svih oblika kršenja ljudskih prava migranata, kroz zagovaranje javnih politika kojima bi se obezbedila zaštita prava migranata i tražilaca azila. Centar za obrazovne politike u okviru ovog podržava ostvarivanje prava na obrazovanje dece migranata i izbeglica, kroz analizu kapaciteta organizacija koje rade u kolektivnim centrima za podršku u obezbeđivanju prava na obrazovanje za svu decu, obuku zaposlenih u kolektivnim centrima, izradu materijala za zagovaranje i informisanje, kao i praćenje realizacije prava na obrazovanje.

 • Sprovođenje aktivnosti u cilju podrške ostvarivanju prava na obrazovanje
 • Ivana Cenerić
 • Ana Vušurović Lazarević
Trajanje: juni 2017 - oktobar 2018

Mladi u multikulturalnim zajednicama 2

Cilj projekta je ispitivanje interkulturalnih veština učenika i nastavnika u multikulturalnim zajednicama u Srbiji, kao i njihove povezanosti sa indikatorima međugrupnih odnosa (npr. socijalna distanca). Pored toga projekat nastoji da ispita i faktore koji mogu oblikovati vezu između interkulturalnih veština i međugrupnih odnosa. U istraživanju će učestvovati 10 škola koje pohađaju učenici različitog kulturnog porekla i maternjeg jezika, a biće primenjeni instrumenti koji se najčešće koriste u akademske svrhe. Nakon realizacije istraživanja, rezulati će biti predstavljeni javnosti.

 • Sprovođenje istraživanja
 • Jasminka Čekić-Marković
 • Žaklina Veselinović
 • Nevena Adžić
 • Tijana Jokić Zorkić
Trajanje: decembar 2017 - avgust 2018

Unapređivanje kvaliteta obrazovnog sistema Republike Srbije kroz unapređivanje efektivnosti sistema spoljašnjeg vrednovanja rada škola i razvoj horizontalnog učenja između škola (SHARE)

Osnovna ideja projekta je da inicira i razvije horizontalno učenje i uzajamnu razmenu između škola u cilju unapređenja njihovog rada. Projekat će podržati saradnju između 10 dobrih škola i 10 pilot škola za koje je u eksternoj evaluaciji utvrđeno da im je potrebna dodatna podrška. Dobre škole će biti podržane u tome da postanu ’kritički prijatelji’, tako što će biti osnažene da prepoznaju svoje snage i da podignu svoje kapacitete za pružanje podrške drugim školama i razmenu primera dobre prakse. S druge strane, Centar za obrazovne politike, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, eksterni mentori i kolege iz dobrih škola će pružati kontinuiranu podršku pilot školama u procesu unapređivanja kvaliteta rada. Projekat će na osnovu naučenih lekcija dati preporuke kako bi ova nova praksa horizontalnog učenja između škola mogla da postane značajan mehanizam za dalji razvoj sistema obrazovanja u Srbiji. 

 • Partner u koordinaciji i implementaciji projekta
 • Dejan Stanković
 • Jasminka Čekić-Marković
 • Vitomir Jovanović
 • Nevena Adžić
 • Ana Vušurović Lazarević
 • Borislava Makismović
 • Saša Glamočak
 • Biljana Radosavljević
Trajanje: juni 2015 - januar 2018

Podrška kontinurianom profesionalnom usavršavanju nastavnika srednjih stručnih škola kroz e-Portfolio

Osnovna ideja projekta je promocija korišćenja e-Portfolija među nastavnicima srednjih stručnih škola, dok su specifični ciljevi projekta podizanje svesti donosioca odluka o potencijalima e-Portfolija u jačanju kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, unapređenju nastavne prakse i razvoja veština za 21. vek kod učenika, da se izgrade kapaciteti nastavnika srednjih stručnih škola da koriste e-Portfolio kao metod za unapređenje svojih veština učenja i refleksije, kroz prikupljanje podataka o kompetencijama, kao i da se ojačaju kapaciteti škola da koriste e-Portfolio, vode integraciju e-Portfolija na nivou škole i odaberu adekvatne alate za njegovu izradu (npr. Mahara, Google Drive), kao i da se osnaže kapaciteti nastavnika srednjih stručnih škola da koriste ePortfolio kao metod za usavršavanje i samorefleksiju.

Web stranica projekta
 • Celokupna koordinacija i implementacija projekta
 • Milica Grahovac
 • Jasminka Čekić-Marković
 • Žaklina Veselinović
 • Nevena Adžić
 • Jelena Radišić
Trajanje: januar 2017 - decembar 2017

ERI SEE

Inicijativa za reformu obrazovanja u jugoistočnoj Evropi (ERI SEE) predstavlja regionalnu platformu za saradnju u oblasti obrazovanja i obuke. ERI SEE doprinosi unapređenju i sprovođenju procesa obrazovnih reformi u regionu, imajući u vidu specifične potrebe i uslove u svakoj državi članici, kao i širi evropski kontekst i trendove. Države članice ERI SEE su potpisnice Memoranduma o razumevanju o ulozi i organizaciji ERI SEE: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora i Srbija.

2010. godine, Upravni odbor ERI SEE imenovao je COP kao instituciju koja će obavljati funkciju privremenog Sekretarijata ERI SEE i sprovoditi aktivnosti predviđene Programom rada ERI SEE do uspostavljanja Sekretarijata ERI SEE u Republici Srbiji. U periodu od 2010. do 2017. godine COP je uspešno realizovao veliki broj ERI SEE aktivnosti (regionalne tematske seminare, treninge, radionice za pripremu projekata, studijske posete, međunarodne konferencije itd.) koje su imale za cilj razmenu informacija između država članica, uspostavljanje regionalnih mreža (Mreža centara za srednje stručno obrazovanje u jugoistočnoj Evropi – SEEVET-Net), i pripremu regionalnih projekata. Pored toga, COP je doprineo uspostavljanju ERI SEE Sekretarijata kao međunarodne organizacije u Republici Srbiji.

Web stranica projekta
 • Privremeni Sekretarijat ERI SEE
 • Sprovođenje ERI SEE Programa rada od 2010. do 2017. godine
 • KulturKontakt Austria (KKA)
 • NL EVD International
 • The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
 • Države članice ERI SEE
Trajanje: avgust 2010 - decembar 2017

Demokratske kompetencije u digitalnom dobu

Cilj ovog projekta je primena odabranih indikatora Okvira kompetencija za demokratsku kulturu Saveta Evrope, koji se odnose na medije i društvene mreže. Pilot projekat uključuje pregled zastupljenosti ovih kompetencija u nastavnim planovima i programima, ispitivanje stavova nastavnika o kompetencijama za demokratsku kulturu, ali i za korišćenje medija i društvenih mreža od strane mladih, razvoj zajedničkog pristupa za podizanje kapaciteta nastavnika, podršku nastavnicima za korišćenje novog didaktičkog pristupa, kao i izradu strateškog dokumenta sa preporukama za institucije nadležne za uvođenje kompetencija za demokratsku kulturu u obrazovni sistem. 

 • Celokupna koordinacija i implementacija projekta
 • Milica Grahovac
 • Jasminka Čekić-Marković
 • Žaklina Veselinović
 • Nevena Adžić
Trajanje: januar 2017 - septembar 2017

Jačanje interkulturalnih praksi u kulturološki raznovrsnim školama

Cilj ovog projekta je osnaživanje nastavnika, direktora i stručnih saradnika odabranih škola za sprovođenje interkulturanog obrazovanja. Projekat predviđa planiranje i sprovođenje interkulturalnih školskih aktivnosti u pet odabranih osnovnih i srednjih škola u koje ide visok procenat učenika pripadnika nacionalnih manjina iz različitih regiona Srbije, osnaživanje školskih timova za sprovođenje interkulturalnih školskih praksi, testiranje njihove uspešnosti na odabranom uzorku i pružanje preporuka za dalje jačanje interkulturalnih praksi u školama u Srbiji, uzimajući u obzir kapacitete institucija i moguću podršku civilnog sektora. 

 • Celokupna koordinacija i implementacija projekta

 • Tijana Jokić Zorkić
 • Žaklina Veselinović
 • Jasminka Čekić-Marković
 • Ana Vušurović Lazarević
 • Nevena Adžić
 • Danijela S. Petrović
 • Radmila Gošović
Trajanje: juli 2016 - juli 2017

Intervencije nastavnika zasnovane na nalazima istraživanja

Nadovezujući se na projekat NARIP, u okviru kojeg su lokalni nastavnički timovi realizovali istraživanja u oblastima inkluzivnog i interkulturalnog obrazovanja i na osnovu dobijenih podataka osmislili intervencije za unapređenje početnog stanja u lokalnim sredinama, projekat "Intervencije nastavnika zasnovane na nalazima istraživanja" se bavi poslednjom fazom akcionog istraživanja - realizacijom predloženih intervencija. Preciznije, ovaj projekat nastoji da osnaži pet timova nastavnika istraživača za planiranje, sprovođenje i praćenje intervencije, afirmišući na taj način ulogu nastavnika kao pokretača dobrih promena u lokalnim sredinama.

 • Celokupna koordinacija i implementacija projekta
 • Milica Grahovac
 • Vitomir Jovanović
 • Žaklina Veselinović
 • Jasminka Čekić-Marković
 • Nevena Adžić
Trajanje: septembar 2016 - juni 2017

Bezbedniji putevi kroz rodno osetljiv pristup

U cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja i puteva, World Bank Transport i ICT Global Practice (u regionu Evrope i Centralne Azije) dobili su donaciju za analitički projekat "Bezbednost na putevima kroz rodnu prizmu: rodno osetljivim pristupom ka bezbednijim putevima". U sklopu ovog angažmana, lokalna partnerska organizacija SPIKS će sprovesti kampanju za podizanje svesti o bezbednosti na putevima kroz intervencije fokusirane ka srednjoškolcima u izabranim školama, dok će Centar za obrazovne politike uraditi preformativno vrednovanje i evaluaciju efekata ove kampanje. 

 • Kvalitativno istraživanje, uključujući analizu prikupljenih podataka sa ciljem unapređenja kampanje
 • Evaluacija efekata programa pre i posle intervencije u školama (na veličini uzorka od preko 1500 učenika)
 • Izrada izveštaja
 • Žaklina Veselinović
 • Dejan Stanković
 • Jasminka Čekić-Marković
 • Nevena Adžić
Trajanje: avgust 2016 - maj 2017

Mladi u multikulturalnoj zajednici (MUMZ)

Ovaj projekat nastoji da ispita interkulturalnu osetljivost mladih, njihovih roditelja i nastavnika u sandžačkoj regiji, kao i njihove stavove prema interkulturalnom obrazovanju, kako bi se stekla slika o njihovim kompetencijama za učešće u demokratskoj kulturi i suživot u kulturno raznolikom društvu. Nakon realizacije istraživanja, rezulati će biti predstavljeni javnosti, najpre u gradovima u Sandžaku, a zatim i na drugim relevantnim skupovima. Projekat se realizuje u saradnji sa organizacijom Urban In iz Novog Pazara, u šest gradova: u Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši.

 • Pregled strane i domaće literature radi izrade nacrta istraživanja
 • Kreiranje upitnika i određivanje uzorka
 • Realizacija istraživanja
 • Sistematizacije, obrada, analiza, interpretacija, kontekstualizacija podataka i pisanje izveštaja
 • Prezentacija rezultata istraživanja
 • Žaklina Veselinović
 • Tijana Jokić Zorkić
 • Jasminka Čekić-Marković
 • Nevena Adžić
Trajanje: juli 2016 - maj 2017

Podrška obrazovanju deci i učenika migranata/ izbeglica na teritoriji Republike Srbije

Ovaj projekat se realizuje na osnovu Radnog plana za sprovođenje Programa saradnje UNICEF-a i Vlade Republike Srbije u oblasti obrazovanja u periodu 2016-2017 godine. Njegov cilj  je da omogući uspešnu integraciju dece i učenika migranata/izbeglica u redovni obrazovni sistem, počevši od predškolskog obrazovanja pa do kraja srednje škole.  Planirano je da ovaj cilj bude ostvaren kroz razvoj programa obuke za obrazovne ustanove i školske uprave, kao i udruženja koja realizuju programe neformalnog obrazovanja u centrima za azil i prihvatnim centrima; obezbeđivanje mentorske podrške i malih grantova obrazovnim ustanovama; obezbeđivanjem jezičke i stručne podrške školama i predškolskim ustanovama koje prime decu i učenike. U prvoj fazi projekta, ciljano su uključene ustanove iz gradova i naselja gde postoje prihvatni centri (Beograd i Lajkovac).

 • Razvoj i implementacija programa za podizanje kapaciteta vaspitno-obrazovnih ustanova, školskih uprava i organizacija civilnog društva
 • Uspostavljanje grant šeme za VO ustanove i koordinacije njihovih planova uključivanja dece i učenika
 • Obezbeđivanje podrške ustanovama za uspešnu integraciju dece i učenika
 • Saradnja sa svim zaintersovanim stranama, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i centrima za socijalni rad prilikom upisa dece
 • Koordinacija sastanaka i mentroskog tima
 • Distribucija relevatnih materijala, izveštaja i promovisanje primera dobre prakse
 • Osiguranje kvaliteta obrazovanja dece i učenika koji budu upisani u redovno obrazovanje
 • Projekat je podržao UNICEF Srbija u skladu sa Radnim planom za sprovođenje Programa saradnje UNICEF-a i Vlade Republike Srbije u oblasti obrazovanja u periodu 2016-2017 godine i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

 • Ivana Cenerić
 • Jasminka Čekić-Marković
 • Žaklina Veselinović
 • Nevena Adžić
Trajanje: septembar 2016 - februar 2017

Ka instutucionalizaciji praćenja inkluzivnog obrazovanja

Osnovni cilj projekta je kreiranje novog predloga Standarda kvaliteta rada vaspitno-obrazovnih ustanova za novu planiranu reviziju standarda u 2016. godini, koji treba da uključi nove i adaptirane pokazatelje iz Okvira za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Republici Srbiji Instituta za psihologiju. Zavod za vrednovanje kvaliteta rada vaspitno-obrazovnih ustanova (ZVKOV) uključen je u ovaj proces, koji treba da rezultira osetljivijim indikatorima za različite aspekte inkluzivnog obrazovanja. Predlog novih, starih i prilagođenih standarda, pokazatelja i dokaza na osnovu kojih se proveravaju pokazatelji i standardi, će biti pilotiran u 20 osnovnih škola širom Republike Srbije sa ciljem da se dođe do konačnog predloga koji će obuhvatiti merljive, izvodljive, relevantne, ekonomične i informativne standarde, pokazatelje i dokaze sa snažnom povezanošću sa kvalitetom obrazovnog procesa. 

 • Koordinacija projekta
 • Pilotiranje standarda i indikatora
 • Osmišljavanje predloga za reviziju standarda kvaliteta obrazovanja
 • Komparativna analiza praksi u specijalnim odeljenjima međunarodnih škola
 • Vitomir Jovanović
 • Tijana Jokić Zorkić
 • Jasminka Čekić-Marković
 • Nevena Adžić
 • Jelena Najdanović Tomić
 • Jasmina Đelić
Trajanje: decembar 2015 - decembar 2016

Sprečаvаnje osipаnjа učenika iz obrаzovnog sistemа Republike Srbije

Cilj projektа je dа doprinese smаnjenju osipаnjа i rаnog nаpuštаnjа škole dece i mlаdih kroz uspostаvljаnje i sprovođenje mehаnizаmа zа rаnu identifikаciju dece u riziku od osipаnjа, reаgovаnje i reаlizаciju efikаsnih merа prevencije i intervencije nа nivou škole. Sprovodi se u 10 izаbrаnih redovnih osnovnih i srednjih školа, а аktivnosti su usmerene nа smаnjivаnje stope osipаnjа u izаbrаnim školаmа kroz testirаnje merа zа prevenciju osipаnjа, kаo i osnаživаnje kаpаcitetа školа zа sаmostаlno kreirаnje i sprovođenje politikа u ovoj oblаsti. Ciljnа grupа projektа su decа pod rizikom od osipаnjа iz obrаzovnog sistemа i njihovi roditelji, svа ostаlа decа u školi, nаstаvnici, lokаlnа zаjednicа i relevаntne ustаnove (centri zа socijаlni rаd, lokаlne sаmouprаve, itd.), orgаnizаcije civilnog društvа, а koristi od njegove reаlizаcije će imаti i širа društvenа zаjednicа.

Ka održivom i jednakopravnom finansiranju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji (FINHED)

Cilj projekta je da doprinese efikasnijem, efektivnijem i jednakopravnijem sistemu finansiranja visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu kroz (a) prikupljanje i analizu osnovnih i najbitnijih dokaza o finansiranju na sistemskom i institucionalnom nivou i pravičnosti u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji; (b) uvođenje i sprovođenje istraživanja EUROSTUDENT u tri zemlje Zapadnog Balkana; (c) jačanje lokalne ekspertize u razvijanju politika o finansiranju i jednakopravnosti u visokom obrazovanju; (d) izradu preporuka za sistemski okvir za efikasne, efektivne i jednakopravne sisteme visokog obrazovanja u tri zemlje; (e) modele finansiranja univerziteta zasnovanih na pametnoj diversifikaciji izvora prihoda; i (d) osnivanje regionalnog resursnog centra usmerenog na održivost rezultata i njihovu diseminaciju u regionu.

Web stranica projekta
 • Koordinacija analize finansiranja i jednakopravnosti u tri sistema visokog obrazovanja, uključujući istraživanje EUROSTUDENT;
 • Doprinos pripremi i realizaciji sadržaja radionice i pomoć partnerima iz EU u izradi sadržaja za studijske posete i seminare;
 • Koordinacija aktivnosti i doprinos radu domaćih stručnjaka u razvoju politika i strategija;
 • Formiranje i održavanje regionalnog resursnog centra;
 • Doprinos širenju i iskorišćenju projekta.
 • Projekat je podržala Evropska komisija kroz program TEMPUS (broj projekta: 530550-TEMPUS-1-2012-1-RSTEMPUS-SMGR)
 • Ivana Živadinović
 • Žaklina Veselinović
 • Jasminka Čekić-Marković
 • Dejan Stanković
 • Vitomir Jovanović
 • Nevena Adžić
 • Tijana Jokić Zorkić
 • Nikola Dejanović
Trajanje: oktobar 2012 - april 2016

Nastavnici – refleksivni istraživači inkluzivne obrazovne prakse (NARIP)

Projekat se bazira se na pretpostavci da sve promene koje se dešavaju u obrazovnom sistemu, ne mogu da zažive ako u ostvarivanje postavljenih ciljeva direktno ne uključe one koji su glavni akteri procesa nastave – sami nastavnici. Okosnicu aktivnosti u ovom projektu predstavlja ideja o nastavniku kao istraživaču, osobi koja istražuje i na osnovu konkretnih podataka menja praksu i aktivno doprinosi  pоbоlјšаnju uslоvа dа kvаlitеtnо i prаvеdnо оbrаzоvаnjе budе dоstupnо svаkоm dеtеtu. Cilj projekta  je da se osnaže lokalni timovi nastavnika istraživača da istražuju i unapređuju inkluzivnu praksu u svojoj školi i zajednici; unapređenje saradnje nastavnika i ostalih učesnika u obrazovnom procesu; identifikovanje pitanja iz prakse za unapređenje i predloga za njihovo rešenje; povećanje profesionalnog zadovoljstva nastavnika i doprinos razvoju baze znanja o obrazovanju i vaspitanju, nastavi i učenju i njegova promocija.

 • Celokupna koordinacija projekta
 • Milica Grahovac
 • Vitomir Jovanović
 • Jasminka Čekić-Marković
 • Nevena Adžić
Trajanje: decembar 2014 - decembar 2015

Interkulturalno obrazovanje u obrazovnom sistemu u Srbiji

Cilj ovog istraživanja je sticanje uvida u trenutno stanje Interkulturalnog obrazovanja u obrazovnom sistemu Srbije i formulisanje preporuka za donosioce odluka zasnovanih na podacima i proisteklim zaključcima. Istraživanje obuhvata analizu zakonodavnog i strateškog okvira, analizu nastavnih programa učiteljskih fakulteta, analizu nacrta Nacionalnog okvira kurikuluma, analizu Kataloga programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika i analizu projektnih aktivnosti civilnog sektora. Osim toga, ono nudi i prikaz iskustava nastavnika koji su prošli sveobuhvatnu obuku u oblasti interkulturalnog obrazovanja, kao i prikaz istraživanja o interkulturalnoj osetljivosti nastavnika. Takođe, za donosioce odluka formulisane su preporuke i predlozi indikatora za praćenje interkulturalnog obrazovanja u Srbiji.

 • Koordinacija i implementacija projekta
 • Autori analiza, istraživanja, prikaza, preporuka i predloga indikatora
 • Uređivanje publikacije i diseminacija
 • Jasminka Čekić-Marković
 • Tijana Jokić Zorkić
 • Nevena Adžić
 • Danijela S. Petrović
 • Radmila Gošović
 • Blagica Zlatković
 • Saša Milić
Trajanje: juni 2015 - decembar 2015

IPA projekat: Osnaživanje kapaciteta sistema srednjeg stručnog obrazovanja za poboljšanje kvaliteta, obuhvata i relevantnosti srednjeg stručnog obrazovanja

Zajedno sa GOPA cosultants (DE) i Ecorys UK Ltd (UK), Centar za obrazovne politike je deo konzorcijuma koji predvodi  WYG International Limited (UK), koji sprovodi projekat "Osnaživanje kapaciteta sistema srednjeg stručnog obrazovanja za poboljšanje kvaliteta, obuhvata i relevantnosti srednjeg stručnog obrazovanja", a koji finansira Evropska unija.  Cilj projekta je povećanje kapaciteta sistema stručnog obrazovanja Srbiji za poboljšanju kvaliteta, obuhvata i relevantnost srednjeg stručnog obrazovanja kroz: 1. Pocenu, reviziju i sprovođenje programa obuke u oblasti stručnog obrazovanja; 2. Osnaživanje kapaciteta institucija uključenih u reformu srednjeg stručnog obrazovanja; 3. Razvoj Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOK) za srednje stručno obrazovanje.

 • WYG International Limited (UK)
 • GOPA Consultants (DE)
 • Ecorys UK Ltd. (UK)
 • Evropska komisija
 • Jasminka Čekić-Marković
Trajanje: decembar 2013 - decembar 2015

Podrška pilot školama u sprovođenju inkluzivnih obrazovnih politika i praksi

Zajednički projekat Evropske unije i Saveta Evrope ima za cilj pobošljanje socijalnog uključivanja i socijalne kohezije u regionu, promovisanjem inkluzivnog obrazovanja i obuke. U projekat su uključene zemlje Jugoistočne Evrope – Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija i Kosovo*. Sedam odabranih škola po zemlji će za unapređenje inluzivnog obrazovanja dobiti tehničku i finansijsku podršku u vidu manjih bespovratnih zajmova (donacija). Pored toga, za sve vreme trajanja projekta biće osnovana i regionalna mreža inkluzivnih pilot škola (Inclusive School Net), za uzajamno učenje i razmenu iskustava. Centar za obrazovne politike deo je konzorcijuma, zadužen da školama u Srbiji pruži tehničku podršku tokom realizacije projekta.

 • Partner u sprovođenju projekta u Srbiji

 • Jasminka Čekić-Marković
 • Žaklina Veselinović
 • Nevena Adžić
 • Vitomir Jovanović
 • Milica Grahovac
 • Ana Vušurović Lazarević
Trajanje: januar 2014 - oktobar 2015

Jednak pristup za sve: osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja evropskog prostora visokog obrazovanja (EQUI-ED)

Opšti cilj projekta je da doprinese diversifikaciji i povećanju studentskog tela u Srbiji na način na koji bi ono u većoj meri odražavalo društvenu strukturu Srbije. Specifični ciljevi projekta su: (a) poboljšati efikasnost nacionalnih programa podrške za diversifikaciju i povećanje broja studenata koji upisuju i završavaju visokoobrazovne studije; (b) uspostaviti i institucionalizovati praksu prikupljanja podataka i analize u oblasti socijalne dimenzije visokog obrazovanja na sistemskom nivou i nivou institucija; (c) uspostaviti institucionalni okvir koji podržava studentsku populaciju da ravnopravno učestvuje u visokom obrazovanju.

 
 • Uloga COP-a u projektu bila je da doprinese studiji zatečenog stanja u socijalnoj dimenziji, unapređenju statistike o visokom obrazovanju i razvoju političkog okvira za jednak pristup visokom obrazovanju u Srbiji.

 • Projekat je podržala Evropska komisija kroz program TEMPUS (broj projekta: 516851-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-SMGR)
 • Ivana Živadinović
Trajanje: oktobar 2011 - juni 2015

Sprovođenje istraživanja o diplomiranim studentima i unapređenje alumni organizacija u cilju poboljšanja strateškog menadžmenta i povećanja kvaliteta (CONGRAD)

Projekat CONGRAD nastoji da doprinese poboljšanju samoevaluacionih procesa prikupljanjem sistemackih i pouzdanih informacija o vezi između studijskih programa i budućeg zaposlenja diplomiranih studenata, kao i da omogući evaluaciju reformi u okviru visokog obrazovanja zasnovanu na podacima. Uzimajući u obzir uslove studiranja i profesionalne karijere diplomiranih studenata, kroze projekat CONGRAD se želi steći uvid u specifične uslove u kojima se odvija tranzicija od visokog obrazovanja do tržišta rada u svakoj od partnerskih zemalja i da omogući partnerskim visokoobrazovnim ustanovama da donose strateške odluke zasnovane na podacima. U užem smislu, projekat nastoji da doprinese sistematizaciji prikupljanja podataka o alumnistima u visokoškolskim ustanovama u partnerskim zemljama. Rezultati projekta biće korišćeni za razvoj akcionog plana za buduća istraživanja o diplomiranim studentima koja će uključivati i druge visokoobrazovne ustanove Zapadnog Balkana.

Web stranica projekta
 • Sprovođenje analize postojećeg sistema prikupljanja podataka o alumnistima visokoobrazovnih ustanova
 • Sprovođenje obuka (održavanje baze podataka sa kontaktima, rad na terenu i sistem organizovanja onlajn anketa)
 • Razvoj baze podataka sa kontaktima
 • Uspostavljanje sistema onlajn ankete
 • Terenski rad
 • Razvoj upitnika
 • Verifikacija i kodiranje podataka
 • Analiza podataka i izveštavanje
 • Izrada akcionog plana za buduće ankete o diplomiranim studentima

 

 • Projekat je podržala Evropska komisija kroz program TEMPUS (broj projekta: 517153-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPGR)
 • Predrag Lažetić
 • Ivana Živadinović
 • Dejan Čabrilo
Trajanje: oktobar 2011 - oktobar 2014

Nastavnička udruženja - Put do kvalitetnog obrazovanja

Cilj projekta je podizanje svesti nastavnika o nastavničkoj profesiji van uskodisciplinarne, predmetne pripadnosti započeto projektom RANON  ̶  Razgovori nastavnika o nastavnicima, upoznavanje nastavnika sa prednostima udruživanja u formalna partnerstva u cilju omogućavanja većeg uticaja na formulisanje i sprovođenje inkluzivne obrazovne politike, upoznavanje predstavnika nastavničkih udruženja sa važnostima sprovođenja inkluzivnih obrazovnih politika i jačanje profesionalnih kapaciteta nastavnika za njihovo uspešnije sprovođenje.

 • Celokupna koordinacija projekta
 • Jasminka Čekić-Marković
 • Milica Grahovac
 • Žaklina Veselinović
 • Vitomir Jovanović
Trajanje: oktobar 2013 - juli 2014

Evropske integracije u visokom obrazovanju i istraživanju u zemljama Zapadnog Balkana

Projekat prevashodno nastoji da ojača kapacitete partnerskih institucija u zemljama Zapadnog Balkana u oblasti istraživanja u obrazovanju uopšte, a naročito analize politika vezanih za visoko obrazovanje i istraživanja, kao i da ojača osnovu za kreiranje politika zasnovanih na dokazima u oblasti visokog obrazovanja i istraživanja na Zapadnom Balkanu. Istovremeno, projekat ispituje dinamiku sistema visokog obrazovanja i istraživanja na Zapadnom Balkanu i postavlja ih u odnosu na okolnosti procesa evropskih integracija. Cilj projekta je da doprinese znanjima u okviru istraživanja u obrazovanju, visokog obrazovanja i analize politika istraživanja i evropskih studija, s obzirom da su informacije i analitičke studije visokog obrazovanja i istraživanja prilično ograničene na Zapadnom Balkanu.

Web stranica projekta
 • Priprema finalne publikacije 
 • Kreiranje baze podataka – distribuiranje i prikupljanje upitnika, sprovođenje intervjua i studijskih poseta
 • Dalja analiza literature u cilju izrade sveobuhvatnog analitičkog okvira i vodiča za prikupljanje podataka i njihovu analizu
 • Mapiranje postojećih podataka – fokus na validnost i pouzdanost podataka 
 • Kreiranje veb-sajta projekta 
 • Koordinacija projektnih aktivnosti
 • Učešće u otvorenim seminarima
 • Jelena Branković
 • Predrag Lažetić
 • Žana Bogunović
Trajanje: mart 2011 - februar 2014

Jačanje kapaciteta za strukturne promene u visokom obrazovanju u zemljama Zapadnog Balkana (STREW)

Cilj projekta je jačanje kapaciteta za strukturne reforme u visokom obrazovanju u zemljama Zapadnog Balkana i omogućavanje približavanja regiona evropskom obrazovnom prostoru, kao preduslovu za istinsku implementaciju Bolonjskog procesa.Specifični ciljevi projekta su: (a) poboljšanje regionalne saradnje u oblasti visokog obrazovanja sa posebnim akcentom na pitanja koja se tiču približavanja regiona evropskom obrazovnom prostoru; (b) osnaživanje kapaciteta za reformu javne administracije visokoobrazovnih ustanova u partnerskim zemljama, sledeći agendu za modernizaciju visokog obrazovanja u EU; (c) razvoj zajedničkih regionalnih smernica za strukturne reforme referišući se na najbolje evropske prakse.

 • Sprovođenje obuka za administrativno osoblje visokoškolskih ustanova o prikupljanju i korišćenju dokaza u razvoju univerzitetskih politika i evaluaciji i praćenju implementacije politika.
 • Podrška u uspostavljanju Regionalne mreže stručnjaka u oblasti visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana
 • Projekat je podržala Evropska komisija kroz program TEMPUS (broj projekta: 511335 -TEMPUS-1-2010-RS-TEMPUS-SMHES)
 • Predrag Lažetić
 • Jelena Branković
 • Milica Grahovac
Trajanje: oktobar 2010 - oktobar 2013

Studijski programi u oblasti obrazovnih politika u Srbiji i Crnoj Gori (EPSP)

Cilj projekta je doprinos reformi obrazovnog sistema u Srbiji i Crnoj Gori kroz razvoj modernih, fleksibilnih i međunarodno priznatih programa (master) za obrazovne politike, u skladu sa najvišim evropskim standardima i dizajniranih da konstantno ispunjavaju promenljive potrebe obrazovnih sistema i da odgovore na očekivanja različitih grupa učenika i korisnika.

 • Izrada izveštaja o benčmarking analizi studijskog programa u oblasti obrazovnih politika;
 • Doprinos aktivnostima vezanim za razvoj kurikuluma.
 • Projekat je podržala Evropska komisija kroz program TEMPUS (broj projekta: 159074-TEMPUS-1-2009-1-RS-TEMPUS-JPCR)
 • Predrag Lažetić
 • Jelena Branković
Trajanje: decembar 2009 - septembar 2013

Društvena odgovornost univerziteta

Istraživanje prevashodno ima za cilj da utvrdi i analizira interne i eksterne percepcije o odnosu između univerziteta i društva u kontekstu Srbije (koristeći kvalitativne tehnike) i to baveći se pitanjem društvene uloge i odgovornosti univerziteta viđenim sa stanovišta njihovih članova, sa jedne strane, i istaknutih interesnih grupa van univerziteta, sa druge. Paralelno s tim istraživanje nastoji da definiše (koristeći kvantitativne tehnike) glavne karakteristike protagonista akademske profesije u menjanju okruženja visokog obrazovanja.

 • Koordinacija projekta
 • Koordinacija istraživačkog tima
 • Prikupljanje i analiza podataka
 • Objavljivanje rezultata
 • Jelena Branković
 • Predrag Lažetić
 • Ivana Živadinović
 • Milica Grahovac
 • Jasminka Čekić-Marković
 • Nada Sekulić
 • Isidora Jarić
 • Jelena Kleut
 • Dušan Spasojević
Trajanje: novembar 2011 - maj 2013

Razgovori nastavnika o nastavnicima (RANON)

Projekat teži da doprinese razvoju nastavničke profesije i stvaranju solidne empirijske baze o stavovima i percepcijama nastavnika o glavnim temama u domenu obrazovanja (nastavnička profesija i njeno unapređenje, odgovornost, kvalitet obrazovanja, saradnja nastavnika u školi, na nivou opštine, itd.) radi daljih detaljnih analiza i istraživanja. Cilj projekta je i da stvori preduslove za razvoj obrazovnih politika na osnovu istraživanja i uz učešće nastavnika kao glavnih aktera u obrazovnom procesu; da pruži nastavnicima informacije o savremenim trendovima u obrazovanju i njihovoj ulozi u unapređenju kvaliteta obrazovanja i, na kraju, da upozna nastavnike sa mogućnostima za  njihovo samoorganizovanje na nivou opštine kao i mogućnostima osnaživanja nastavničkih udruženja.

 • Koordinacija istraživačkog tima
 • Formiranje fokus grupa na osnovu okvira i metodologije istraživanja
 • Intervjuisanje fokus grupa 
 • Prikupljanje i analiza podataka
 • Pisanje izveštaja
 • Predstavljanje rezultata na regionalnim događajima
 • Administrativna podrška
 • Jasminka Čekić-Marković
 • Nataša Pantić
 • Jelena Radišić
 • Jelena Raković
 • Aleksandra Maksimović
 • Mirjana Kovačević
Trajanje: novembar 2011 - mart 2013

Monitoring inkluzivnog obrazovanja

Ovaj projekat se sprovodi u okviru šireg plana za kratkoročno praćenje monitoringa sprovođenja politika inkluzivnog obrazovanja koji bi trebalo da redovno pruža izveštaje i povratne informacije potrebne za brzo korektivno delovanje različitih aktera uključenih u sprovođenje politike inkluzivnog obrazovanja. Projekat se fokusira na rad škola i saradnju u lokalnoj zajednici kao osnovne predmete monitoringa. Pri tome se kao metodologija monitoringa koriste kvalitativne dubinske analize prakse inkluzivnog obrazovanja (koja nije postojala u dosadašnjoj praksi). Monitoringom rada malog broja škola sprovešće se analiza koja će identifikovati šta je bilo dobro u dosadašnjoj praksi, koji su ključni oslonci školi u sprovođenju IOP-a, sa kojim teškoćama i barijerama su se suočavali, koja iskustva su stekli i šta su škole i zajednice naučile iz iskustva sprovođenja inkluzivnog obrazovanja.

 • Dokumentovanje postojeće prakse u sprovođenju inkluzivnog obrazovanja, a konkretno sprovođenja IOP-a, izrade pedagoškog profila deteta i individualizacije nastave, procedura upisa u školu i organizacije celokupne obrazovne i socijalne podrške detetu unutar škole i okviru lokalne zajednice;
 • Identifikacija postojećih problema u sprovođenju inkluzivnog obrazovanja i analiza njihovih uzroka;
 • Pružanje predloga i konkretnih rešenja u sprovođenju inkluzivnog obrazovanja zarad boljeg ostvarivanja ciljeva same politike inkluzivnog obrazovanja (korekcije postojećih mera podrške i predloga novih mera);
 • Izrada modela praćenja inkluzivnog obrazovanja na nivou škole uključujući i predlog modela za opservaciju nastave fokusiran na elemente inkluzivnog obrazovanja.
 • Predrag Lažetić
 • Julija Jeremić
 • Vitomir Jovanović
 • Péter Radó
 • Danijela Petrović
 • Zdenka Milivojević
Trajanje: avgust 2011 - mart 2013

Unapređenje nastavničke profesije za inkluzivno, kvalitetno i relevantno obrazovanje (ATEPIE)

Glavni cilj projekta je formulisanje predloga nacionalnih okvira kvalifikacija za nastavnike u zemljama Zapadnog Balkana koji mogu da posluže kao smernice za dalje promene obrazovnih praksi i reformu sistema obrazovanja. Njihova izrada zahteva angažovanje kako donosilaca odluka u oblasti obrazovanja, tako i edukatora nastavnika, istraživača i samih nastavnika. Posebna pažnja u ovom procesu biće posvećena perspektivama roditelja i učenika, pogotovo onih koji potiču iz marginalizovanih i ugroženih grupa i čije obrazovanje zahteva istinski inkluzivan, nediskriminatoran pristup. Projekat takođe nastoji da osnaži nastavnike u okviru srodnog projekta Nastavnici kao lideri („International Teacher Leadership“), da pruži podršku mladim istraživačima jugoistočne Evrope, kao i diseminaciju preporuka, predloga i rezultata istraživanja u oblasti obrazovanja.

 
 • Celokupna koordinacija projekta
 • Implementacija projekta
 • Centar za obrazovne inicijative Step by Step
 • Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
 • Fondacija za obrazovne i kulturne inicijative Step by Step
 • Pedagoški centar Crne Gore
 • Gordana Miljević
 • Milica Grahovac
 • Nataša Pantić
 • Jasminka Čekić-Marković
 • Vlasta Vizek Vidović
 • Zoran Velkovski
 • Saša Milić
 • Radmila Rangelov Jusović
 • Graham Danaldson
 • Jelena Radišić
Trajanje: april 2011 - mart 2013

Kampanja za inkluzivno obrazovanje

Opšti cilj kampanje za inkluzivno obrazovanje je stvaranje inkluzivne kulture i prakse za svu decu - povećanje obuhvata dece iz marginalizovanih grupa i unapređivanje kvaliteta obrazovanja koje dobijaju u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju. Kampanja je obuhvatila više od 100 događaja širom Srbije zajedno sa medijskom kampanjom na nacionalnom i lokalnom nivou, objavljivanje članaka na  temu inkluzivnog obrazovanja i izradu materijala za obrazovne ustanove u Srbiji o kvalitetnoj obrazovnoj i vaspitnoj praksi usklađenoj sa principima obrazovanja za sve. U okviru kampanje je pripremljena i brošura koja daje pregled osnovnih pojmova vezanih za inkluzivno obrazovanje u cilju boljeg razumevanja pojma inkluzije i inkluzivnog obrazovanja, kao i značaja inkluzije za društvo u celini.

 

Web stranica projekta
 • Nevena Adžić
 • Vanja Ivošević
 • Emina Ferizović
 • Mirjana Ilić
 • Gordana Josimov
 • Borislava Maksimović
 • Milena Mihajlović
 • Zdenka Milivojević
 • Nataša Nikolić Gajić
 • Marija Ristovski
 • Tatjana Stojić
 • Vesna Zlatarović
Trajanje: oktobar 2010 - septembar 2011

Politika, finansiranje i učinak u naučno-istraživačkom radu: uporedna analiza Hrvatske, Srbije i Slovenije

Cilj ove studije je bio da pruži informativno poređenje razvoja politika, finansiranja i učinka u tri zemlje koje su nekada bile deo bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: Hrvatske, Srbije i Slovenije. Tema istraživanja je bila mera u kojoj finansiranje kao instrument politike doprinosi razvoju naučnog istraživanja u tim zemljama. Rezultate mogu da koriste pre svega kreatori politike u Srbiji, a u manjem obimu i u druge dve zemlje mada, kao i međunarodne institucije i organizacije koje pristupaju ili nastoje da se bolje upoznaju sa sistemima istraživanja pokrivenim ovom studijom.

 • Koordinacija projekta
 • Koordinacija istraživačkog tima
 • Prikupljanje i analiza podataka
 • Pisanje i objavljivanje knjiga
 • Jelena Branković
 • Predrag Lažetić
 • Norbert Šabić
 • Mihajlo Babin
Trajanje: decembar 2009 - april 2011

Mapiranje politika i praksi za pripremu nastavnika u zemljama Zapadnog Balkana za inkluzivno obrazovanje u kontekstu društvenih i kulturnih različitosti

Opšti cilj jeste doprinos promociji politika obuke i prakse inkluzivnog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, BiH, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Srbija) u kontekstu socijalnih i kulturnih različitosti. Specifični ciljevi su: (a) analiza politika i praksi u vezi sa inicijalnim obrazovanjem i šemom profesionalnog razvoja nastavnika na nivou zemlje, identifikovanje problema, izazova i dobrih praksi u 7 država učesnica u vezi sa veštinama i kompetencijama potrebnim nastavnicima za razvoj inkluzivnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama; (b) identifikacija u unakrsnom izveštaju ključnih nalaza analize svake zemlje u vezi sa glavnim problemima, izazovima i dobrim politikama i praksama za pripremu nastavnika za inkluzivno obrazovanje.

 

 • Generalna koordinacija istraživanja u 1. fazi
 • Razvoj konceptualnog okvira i ključnih instrumenata istraživanja
 • Koordinacija istraživačkih timova zemalja, uključujući upravljanje i administriranje troškova
 • Stručna podrška timovima u sastavljanju izveštaja
 • Koordinacija istraživanja u Srbiji u 1. fazi
 • Priprema objedinjenog izveštaja
 • Nataša Pantić
 • Vanja Ivošević
 • Martina Vukasović
 • Bojana Rokvić
 • Anthony Camilleri
 • Daniela Proli
 • Ivana Batarelo Kokić
 • Lejla Kafedzić
 • Bardhyl Musai
 • Ognen Spasovski
 • Tamara Milić
 • Xhavit Rexhaj
 • Pavel Zgaga
 • Alison Closs
Trajanje: juni 2009 - juni 2010

Autonomija visokoškolskih ustanova u zemljama bivše SFRJ

U saradnji sa Magna Charta Observatory, COP je sproveo istraživanje koncepta autonomije u zemljama bivše SFRJ. Istraživanje se fokusiralo na sledeća pitanja: Ko je autonoman? Šta znači autonomija? Kako se autonomija „primenjuje“? Sprovedena je analiza koncepta autonomije na temelju zakonskih i podzakonskih akata, kao i analiza na temelju intervjua sa glavnim interesnim grupama u svim zemljama bivše SFRJ. Istraživanje se odnosi na četiri dimenzije autonomije, odnosno: organizacionu strukturu i institucionalnu upravu, kadrovska pitanja, finansije i akademska pitanja. Preliminarni rezultati istraživanja su predstavljeni na 24. godišnjoj CHER (Consortium of Higher Education Researchers) konferenciji na Islandu, u junu 2011.

 • Predrag Lažetić
 • Vanja Ivošević
 • Martina Vukasović
 • Jelena Branković
 • Bastian Baumann
Trajanje: septembar 2009 - maj 2010

Reprodukcija socijalnih nejednakosti kroz obrazovne tranzicije & efikasnost i pravičnost studentskog standarda

COP je u okviru šireg istraživačkog projekta vezanog za analizu siromaštva u Srbiji sproveo dve analize: (1) analizu reprodukcije socijalnih nejednakosti kroz obrazovne tranzicije, i (2) analizu efikasnosti i pravičnosti sistema studentskog standarda u Srbiji. Prva studija se fokusirala na pitanja vezana za reprodukciju socijalnih razlika kroz sistem obrazovanja u Srbiji sa posebnom pažnjom usmerenom na sistemska rešenja o pravilima upisa u srednju školu i fakultete i na transferne tačke u kojima se socijalna reprodukcija uočava. Druga studija se bavila pre svega sistemom stipendiranja i kreditiranja studenata u Srbiji. Cilj istraživanja je bila procena pravednosti i efikasnosti raspodele takve pomoći studentima, imajući u vidu socio-ekonomske karakteristike studenata.

 • Identifikacija i konsolidacija raspoloživih baza podataka (PISA, TIMSS, baze podataka za visoko obrazovanja u Srbiji, itd.)
 • Analiza podataka o prelasku između tri obrazovna nivoa: sa osnovnog na srednje, sa srednjeg na visoko i sa visokog obrazovanja na tržište rada
 • Analiza statističkih podataka o studentskim stipendijama i kreditima dodeljenim u petogodišnjem periodu
 • Sprovođenje dubinskih polustrukturiranih intervjua sa 15 studenata različitog socio-ekonomskog porekla
 • Pisanje (1) Analize reprodukcija socijalnih nejednakosti kroz obrazovne tranzicije i (2) Analize efikasnosti i pravičnosti sistema studentskog standarda u Srbiji.
 • Martina Vukasović
 • Nataša Pantić
 • Mihajlo Babin
 • Sanja Petkovska
Trajanje: novembar 2008 - februar 2009

Uslovi rada nastavnog osoblja u visokom obrazovanju

Aspekt uslova rada nastavnog osoblja visokoobrazovnih ustanova se veoma često zanemaruje u planovima reforme visokog obrazovanja, a i same institucije koje su pristupile razradi sopstvenih sistema osiguranja kvaliteta često ne obraćaju pažnju na ovaj aspekt kvaliteta, iako se često ističe kako je upravo nastavno osoblje ključni akter promena. Kroz analizu relevantnih dokumenata (od zakonske regulative, preko statuta univerziteta i fakulteta, do različitih pravilnika) i intervjuisanje nastavnog osoblja, obrađeni su različiti aspekti rada nastavnog osoblja (imenovanje i unapređivanje, nastavna funkcija i eventualna obuka za nju, naučna funkcija i eventualna obuka za nju, administrativna funkcija i eventualna obuka za nju, zadovoljstvo samog osoblja uslovima rada, itd.).

 • Koordinacija projekta
 • Koordinacija istraživanja
 • Koncipiranje i sprovođenje istraživanja
 • Martina Vukasović
 • Marija Mitrović
 • Jana Baćević
 • Sanja Petkovska
 • Isidora Jarić
Trajanje: januar 2008 - decembar 2008

Nacionalni okvir kvalifikacija

Publikacija o Nacionalnom okviru kvalifikacija (NOK) prvenstveno služi kao ključni referentni tekst pri implementaciji NOK-a u Srbiji (moguće i drugim državama u regionu). Publikacija sadrži osnovne informacije o NOK-u relevantne za implementaciju NOK-a u Srbiji i primere implementacije NOK-a u drugim zemljama.

 • Predrag Lažetić
 • Bojan Komnenović
 • Martina Vukasović
 • Vanja Ivošević
Trajanje: januar 2008 - decembar 2008

Uzroci niske efikasnosti studiranja u Srbiji

COP je u saradnji sa češkim naučnim institutom CERGE-EI sproveo istraživanje o inkluzivnosti i efikasnosti visokog obrazovanja u Srbiji. Istraživanje obuhvata analiziranje strukture studentske populacije u smislu socio-ekonomskih karakteristika. Osim toga, tokom istraživanja je razmotren mogući uticaj koji socio-ekonomske karakteristike studenata imaju na pristup, napredak i završavanje visokog obrazovanja. Rezultati istraživanja su podneseni u formi naučnog članka za objavu u „Higher Education Policy“ na engleskom i časopisu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju na srpskom jeziku.

 • Predrag Lažetić
 • Martina Vukasović
 • Marija Mitrović
 • Isidora Jarić
 • Jana Baćević
Trajanje: januar 2008 - decembar 2008

Finansiranje visokog obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi: Albanija, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija, Srbija

Istraživanje modela finansiranja visokog obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi je pokrenuto kako bi se učinile dostupnim informacije o modelima finansiranja visokog obrazovanja u odabranim zemljama Jugoistočne Evrope, ali i kako bi se tematika finansiranja visokog obrazovanja produbila sistematskim pregledom teorije o finansiraju visokog obrazovanja. Istraživanju se pristupilo sa tri analitička nivoa: sistemskog, institucionalnog i pojedinačnog studentskog nivoa. Glavni cilj studije je da se obezbedi materijal za proširivanje i produbljivanje aktuelnih diskusija o modelima finansiranja visokog obrazovanja u regionu i da se zainteresovanoj i domaćoj i međunarodnoj javnosti pruži solidan pregled postojećeg stanja.

 • Predrag Lažetić
 • Martina Vukasović
 • Vanja Ivošević
 • Klemen Miklavič
 • Mihajlo Babin
Trajanje: januar 2007 - decembar 2008

Usaglašavanje programa obrazovanja prosvetnih radnika u zemljama Zapadnog Balkana

Istraživanje je osmišljeno sa ciljem da pruži informacije o kompetencijama koje su nastavnicima potrebne u praksi i koje bi mogle da posluže kao osnova za razvoj programa i kurseva za obrazovanje nastavnika. U tu svrhu projekat je osmišljen da pomogne utvrđivanju neusklađenosti između zahteva prakse i postojećih programa obrazovanja nastavnika. Cilj ovog istraživačkog projekta je bio da ispita mogućnost reformi programa obrazovanja prosvetnih radnika u pravcu obrazovanja zasnovanog na kompetencijama koje su im potrebne u praksi. Koristeći metodologiju evropskog Tuning projekta, ove kompetencije su definisane u konsultacijama sa studentima i osobljem ustanova za obrazovanje prosvetnih radnika, ali i sa većim brojem osoblja budućih poslodavaca, tj. vrtića i škola. Istraživanje je obuhvatilo institucije za obrazovanje vaspitača, učitelja i nastavnika u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji.

 • Definisanje konceptualnog okvira i preliminarne liste kompetencija prosvetnih radnika
 • Konsultacije sa interesnim grupama i finaliziranje liste kompetencija, distribucija i prikupljanje upitnika i analiza rezultata
 • Pregled postojećih politika i studijskih programa obrazovanja nastavnika i identifikacija potrebnih unapređenja u odnosu na potrebne kompetencije
 • Priprema i pisanje Analize programa obrazovanja prosvetnih radnika u zemljama Zapadnog Balkana
 • Priprema publikacije Usaglašavanje programa obrazovanja prosvetnih radnika u zemljama Zapadnog Balkana
 • Koordinacija regionalnog ekspertskog tima
 • Administrativna podrška i koordinacija
 • Nataša Pantić
 • Zoran Grac
 • Anči Leburić (University of Split)
 • Ivana Zec (University of Split)
 • Lejla Kafedžić (University of Sarajevo)
 • Ivana Zečević (University of Banja Luka)
 • Jelena Mihaljević Djigunović (University of Zagreb)
 • Ivan Jerković (University of Novi Sad)
 • Violeta Arnaudova (University of Skopje)
 • Ognen Spasovski, (University of Skopje)
 • Bojka Đukanović (University of Podgorica)
 • Mirko Đukanović (University of Podgorica)
 • Biljana Stanković (University of Belgrade)
Trajanje: juli 2006 - juni 2007