Vesti


Online podrška za završni ispit

19. maj 2020.

Pandemija izazvana korona virusom primorala je ceo svet da se u najkraćem mogućem roku prilagodi situaciji i da što više aktivnosti realizuje uvažavajući koncept fizičke distance, što u mnogim situacijama podrazumeva u najvećoj meri korišćenje interneta, odnosno bitionline.

Za samo nekoliko dana od trenutka prestanka neposrednog rada u školama u Srbiji, nastavnici su se organizovali za sprovođenje nastave na daljinu, odnosno za pripremu materijala za učenike koji nemaju mogućnost da prate nastavu na daljinu. Međutim, to nisu jedine aktivnosti.

Kako se kraj školske godine približava, pred osmacima je priprema za završni ispit, što predstavlja veoma važan segment u radu nastavnika i učenika. Završni ispit je jedan od značajnih segmenta i projekta „Zajedno ka srednjoj školi - Podrška deci iz osetljivih grupa u prelasku u srednju školu“, kojeg od 2017. godine sprovode Dečja fondacija Pestalozzi i Centar za obrazovne politike, a koji je 2020. godine ušao u novu trogodišnju fazu. Kako je cilj ovog projekta da što više dece uspešno završi osnovno obrazovanje i nastavi sa srednjim obrazovanjem, uspešna priprema i polaganje završnog ispita su veoma važni elementi za postizanje projektnog cilja. 

Odgovor na pitanje kako obezbediti adekvatnu pripremu za završni ispit u situaciji kada ne postoji redovan obrazovno-vaspitni proces u školama, ponudila je OŠ „Zdravko Gložanski“ iz Bečeja, koja učestvuje u projektu. 

Učenici 8. razreda nastavu sada prate putem televizije, a često od predmetnih nastavnika dobijaju razne materijale koji sadrže gradivo od 5. do 8. razreda. Domaći zadaci i nastavni listovi su tako formulisani da sadrže razne tipove zadataka od osnovnog do naprednog nivoa. Učenici  imaju i svoje  komplete od po 20 testova sa rešenjima i mogućnost da vežbaju i pitaju nastavnika ako im nešto nije dovoljno jasno. 

Redovno se prati rad i napredovanje učenika i učenici uvek mogu da se obrate za dodatna objašnjenja. Nastavljeno je i pružanje vršnjačke podrške online, npr. učenici 7. razreda su pomogli preko video komunikacije učenicima 8. razreda koji slabije napreduju u geometriji, što znači da ranije “uparivanje” učenika funkcioniše i u virtuelnom prostoru. 

Realizovana su i veoma kreativna rešenja, npr. iz matematike je pre 7 godina kreiran “Matematički triatlon”, kojiu sebi sjedinjuje i povezuje mnoge nastavne predmete: fiziku, hemiju, geografiju, istoriju, muzičku i likovnu kulturu, tehničko obrazovanje, itd. te je isti organizovan i sada u okviru tri časa. Cilj ovih časova je da učenici utvrde elementarna matematička znanja koja su potrebna za shvatanje različitih pojava u životu i društvu, da primene usvojena matematička znanja u rešavanju raznovrsnih zadataka iz svakodnevnog života, za uspešno nastavljanje matematičkog obrazovanja i za samoobrazovanje, kao i da doprinesu razvijanju mentalnih sposobnosti, formiranju naučnog pogleda na svet i svestranom razvitku ličnosti učenika. Časovi su veoma pažljivo planirani i sadrže gledanje i analizu materijala, kao što su Donald u svetu matematike, filmovi o slavnim matematičarima (priča o Pitagori, Arhimedu, Euklidu, Dekartu i Venu), igranje skrivalica sa likovima slavnih matematičara, igranje “matematičke sveznalice” sa pitanjima raspoređenim po grupama na osnovu oblasti i standarda predviđenih za ovaj nastavni predmet, kao i matematičke asocijacije.

Nastavnici i stručni saradnici ove dvojezične škole koja nastavu realizuje na srpskom i mađarskom jeziku pripremili su i set pitanja u formi kviza (Kahoot, Socrative, videotanar i sl.), kako bi učenici mogli da na zabavan način provere svoje znanje iz svih nastavnih predmeta koji se polažu na završnom ispitu i kako bi nastavnici stekli uvid na kojim oblastima je potrebno staviti naglasak u toku pripreme za svakog pojedinačnog učenika.

Nakon probnog završnog ispita su analizirani rezultati, realizovano je ispitivanje učenika preko Google upitnika o njihovim iskustvima, poteškoćama, preporukama i osećanjima. Predmetni nastavnici su anketirali učenike o konkretnim zadacima, te su definisani dodatni ciljevi i ishodi iz onih oblasti i tema iz kojih su učenici postigli slabije rezultate ili su ih sami naveli u anketi kao manje jasne i problematične. 

Ovi kreativni potezi škole delo su timskog rada i posvećenosti zaposlenih i predstavlja plod dugogodišnjih napora da se učenici zadrže u školama i uspešno nastavljaju svoje obrazovanje, kao i da se unapredi kvalitet nastave. Svakako, jedna od pozitivnih stvari koja će ostati i nakon povratka učenika u školske klupe biće dovitljivost i kreativnost nastavnika.