Vesti


Konkurs za lokalnog koordinatora za integraciju učenika migranata i izbeglica

6. april 2017.

Opis posla za

lokalnog koordinatora za integraciju učenika migranata i izbeglica

           

Osnovne informacije

Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, stranci i učenici bez matične države se upisuju u školu i imaju pravo na obrazovanje pod istim uslovima i na isti način kao učenici iz Srbije. Dalje, Zakon reguliše da će, za strane učenike, izbeglice i interno raseljena, prognana lica i decu i učenike koji su vraćeni u zemlju na osnovu sporazuma o readmisiji, koja ne poznaju jezik na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad ili pojedine programske sadržaje od značaja za nastavak obrazovanja „škola organizovati učenje jezika, odnosno pripremu za nastavu i dopunsku nastavu, po posebnom uputstvu koje donosi ministar“.

U skladu sa ovom obavezom i međunarodnom konvencijom, UNICEF i Centar za obrazovne politike (COP) u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) sproveli su projekat „Podrška obrazovanju deci i učenika migranata/izbeglica na teritoriji Republike Srbije“ u periodu od septembra 2016. do februara 2017. godine. Projekat je obuhvatio unapređenje kapaciteta škola, podršku mentora i male grantove koji su dodeljeni školama i predškolskim ustanovama u dve lokalne samouprave – Beogradu i Lajkovcu, kako bi se podržao upis i uspešna integracija dece i  učenika migranata/izbeglica iz centara za azil u Bogovađi i Krnjači. Projekat je takođe podržao razvoj nacrta uputstva za prijem dece i učenika migranata/izbeglica i nacrt priručnika za škole za njihovo socijalno uključivanje. Tokom ove faze projekta, oko pedesetoro dece iz centra za azil u Krnjači je uključeno u redovan sistem obrazovanja (neka deca su napustila Srbiju tokom ovog perioda te je bilo promena u broju dece), kao i dece koja su smeštena u Centru za smeštaj stranih maloletnih lica bez pratnje roditelja i staratelja.

Budući da se broj škola koje upisuju decu migrante/izbeglice konstantno raste i da će projekat takođe proširiti svoju geografsku pokrivenost u narednim mesecima (druga faza projekta), postoji potreba za angažovanjem osobe – koordinatora koji će biti zadužen za organizovanje podrške školama i logistička pitanja vezana za pohađanje škole. Iskustvo u proteklim mesecima projekta je pokazalo da su potrebne snažne aktivnosti koordinacije različitih aktera i stalno prisustvo i rad na terenu.

S obzirom na navedeno, COP objavljuje poziv za angažovanje dva lokalna koordinatora za integraciju učenika migranata i izbeglica na području Beograda i Lajkovca.

Ciljevi

Glavni ciljevi i zadaci lokalnih koordinatora podrazumevaju koordinaciju osoba, usluga i organizacija koje su aktivno uključene u proces integracije učenika migranata/izbeglica u navedenim lokalnim samoupravama. To uključuje komunikaciju sa volonterima, prevodiocima, školama, socijalnim radnicima, školskom upravom i drugim relevantnim akterima, na dnevnoj bazi.

Koordinator treba da obezbedi da sva logistička podrška koja se odnosi na dolazak i odlazak dece do i od škole i prisustvo prevodilaca u određenjem školama nesmetano teče. Takođe, koordinator treba da olakša koordinaciju sa porodicama i starateljima dece koja su upisana u škole.

Zadaci

Zadaci koordinatora, od kojih se očekuje da pomognu učenicima migrantima/izbeglicama da se integrišu u sistem obrazovanja, su sledeći:

-          Organizovanje volontera i prevodilaca (gde su potrebni), u skladu sa nedeljnim rasporedom svake škole.

-          Komunikacija sa svakom školom o rasporedu za svaku sledeću radnu nedelju.

-          Praćenje i vođenje beleški o pohađanju učenika migranata/izbeglica u svakoj školi.

-          Komunikacija sa partnerima koji sprovode neformalne programe obrazovanja za decu migrante/izbeglice i mlade kako bi se uspostavio sinergijski efekat.

-          Razmena svih važnih informacija između uključenih osoba, posebno između škola i porodica ili staratelja.

-          Dnevna komunikacija sa projektnim koordinatorom, prosleđivanje pitanja od strane škola i porodica.

-          Učešće na svim relevantnim sastancima.

-          Prosleđivanje svim školama informacija od strane UNICEF-a, COP-a, MPNTR-a i drugog relevantnog ministarstva.

-          Umrežavanje sa relevantnim partnerima kako bi se unapredili ljudski kapaciteti projekta (traženje volontera, prevodilaca ili drugih aktera koji su važni za pružanje podrške školama i deci).

Neophodne kvalifikacije

-          Diploma osnovnih ili master studija u oblasti društvenih ili humanističkih nauka;

-          Odlično poznavanje engleskog jezika, a prednost imaju osobe sa znanjem farsi, pašto, udru, dari ili arapskog jezika;

-          Iskustvo u koordinaciji projekata, posebno u oblasti obrazovanja ili socijalne politike;

-          Iskustvo u radu sa osetljivim grupama;

-          Otvorenost i fleksibilnost, visoka tolerancija neizvesnosti i veštine rešavanja problema;

-          Znanje o obrazovnom sistemu, njegovim organizacionim delovima i pravilima, ulogama i odgovornostima;

-          Spremnost na fleksibilno radno vreme.

Trajanje

Planirano trajanje angažovanja je do kraja druge projektne faze (septembar 2017. godine).

Finansijska nadoknada

Koordinatori će biti plaćeni na mesečnom nivou, a u skladu sa potrebama, biće pokriveni i troškovi komunikacije i prevoza.

Za prijavu na konkurs potrebno je poslati CV i motivaciono pismo na e-mail adresu iceneric@cep.edu.rs do 15. aprila 2017. godine.

Ukoliko imate neko pitanje, obratite nam se na 011/3347557.