Vesti


Centar za obrazovne politike i Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU)

9. juli 2014.

Centar za obrazovne politike i Obrazovni forum su koordinatori radne grupe za pregovaračka poglavlja 25 i 26 (Nauka i istraživanje; Obrazovanje i kultura) u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU). NKEU je inicijativa koju je pokrenuo Evropski pokret u Srbiji na osnovu iskustva iz Slovačke. NKEU je telo koje kontinuirano prati proces evropskih integracija u Srbiji, a posebno tok pristupnih pregovora, koje je Srbija zvanično otpočela u januaru 2014. godine. U okviru NKEU, obrazuju se radne grupe za svako od 35 poglavlja u kojima se vodi tematski struktuirana debata između predstavnika državne administracije i organizacija civilnog društva, u cilju postizanja opšteg konsenzusa, demokratičnosti i transparentnosti u procesu pridruživanja EU.

COP i Obrazovni forum su, kao koordinatori radne grupe, kontaktirali različite organizacije civilnog društva kojima je u fokusu rada obrazovanje i formirali radnu grupu. Prva sednica Radne grupe planira se za septembar, kad bude objavljen zvanični zapisnik sa bilateralnog skrininga za poglavlje 26  (održan u aprilu 2014. godine). Koordinatori radnih grupa organizuju sednice Radnih grupa i formulišu zaključne preporuke i mišljenja, koji se zatim prosleđuju relevantnim institucijama, resornim ministarstvima, predsedavajućem Pregovaračke grupe, glavnom pregovaraču, kao i predsedniku skupštinskog Odbora za evropske integracije. Za više informacija pogledati www.eukonvent.org.