Vesti


Objavljeni Nacionalni izveštaj za Srbiju i prikaz praktičnih politika u okviru projekta ARISE

26. februar 2021.

Regionalni projekat „Inicijativa za smanjivanje nejednakosti u obrazovanju“ (engl. Action for Reducing Inequalities in Education – ARISE), koji se sprovodi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj, bavi se pitanjima socijalnog uključivanja učenika sa niskim socio-ekonomskim statusom (SES).

Jedan od nekoliko načina na koji projekat želi da unapredi položaj učenika sa niskim SES-om jeste delovanje na nivou politika, kroz zagovaranje i vođenje konstruktivnog dijaloga sa nacionalnim vladama, kao i kroz podizanje svesti među ključnim akterima u obrazovanju. 

U tom pogledu, partneri iz konzorcijuma projekta sproveli su istraživanje i analizu politika u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite i na osnovu toga izradili nacionalne izveštaje koji daju pregled postojećih politika i trenutnih pokazatelja koji doprinose pravednosti, glavnih prepreka za učenike niskog SES-a, kao i zaključke i preporuke u cilju unapređenja pravednosti u obrazovnom sistemu. 

Centar za obrazovne politike izradio je Nacionalni izveštaj za Srbiju koji je dostupan na srpskom i engleskom jeziku. 

Pored izveštaja, izrađen je i prikaz praktičnih politika koji predstavlja pregled najvažnijih dostupnih podataka o siromaštvu dece i mladih u Srbiji, dece iz osetljivih grupa, efektima siromaštva na postignuća učenika prema PISA istraživanju, glavnim preprekama za ostvarivanje pravednosti u obrazovanju, preporukama za njihovo prevazilaženje a izdvojen je i primer mere iz obrazovne politike koja doprinosi ostvarivanju pravednosti u obrazovnom sistemu. 

Prikaz praktičnih politika je dostupan na srpskom i engleskom jeziku. 

Izveštaji i prikazi praktičnih politika drugih učesnica projekta biće objavljeni na ARISE sajtu