Publikacije


Kako do demokratske kulture u školama - Primeri dobre prakse

Preuzmiin Serbian

Sažetak

Publikacija Kako do demokratske kulture u školama - primeri dobre prakse predstavlja rezultat višegodišnjeg rada škola koje su učestvovale u projektu „Podsticanje demokratske kulture u školama u Srbiji“ (2017-2019), koje su svojom predanošću i zalaganjem za demokratske principe i vrednosti napravile značajne pomake u demokratizaciji školske kulture i kulture u lokalnoj zajednici.

Učestvujući u dvogodišnjem projektu, oslanjajući se na Okvir kompetencija za demokratsku kulturu Saveta Evrope, škole su dodatno ojačale svoje kapacitete i„izbrusile“ svoje veštine, a zatim su svoja iskustva pretočile u primere dobre prakse obuhvaćene ovom publikacijom.

Publikacija je namenjena raznovrsnoj publici – nastavnicima koji tragaju za inspiracijom i inovacijama, donosiocima odluka koji nastoje da sagledaju demokratsku kulturu u školskoj praksi, nevladinim organizacijama i istraživačima koji su u potrazi za pokazateljima dobrih demokratskih školskih praksi, kao i široj javnosti zainteresovanoj za temu kompetencija za demokratsku kulturu.

 

Published in March 2019 in Belgrade

Autori

Urednik: Centar za obrazovne politike

Izdavač

Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu

Povezane publikacije